Rozszerzenie ochrony konsumenckiej na przedsiębiorców

Przedsiębiorca na prawach konsumenta

W dniu 1 stycznia 2021 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy, które w określonych przypadkach rozszerzają ochronę konsumencką na osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – dotychczas taka ochrona obejmowała wyłącznie konsumentów.

Taki przedsiębiorca (nowelizacja dotyczy wyłącznie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) w sytuacji, gdy zawrze umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności, ale umowa ta nie będzie miała dla niego charakteru zawodowego będzie mógł skorzystać z niektórych przepisów o ochronie konsumentów. 

Co to jest zawodowy charakter?

Zawodowy charakter dotyczy tego, czym profesjonalnie zajmuje się dana osoba – jakiego rodzaju usługi świadczy czy produkty sprzedaje. Na przykład: zakup kwiatów doniczkowych do ozdobienia salonu kosmetycznego nie będzie umową o charakterze zawodowym, natomiast zakup takich samych kwiatów przez hurtownię kwiatów czy ogrodnictwo – już taki charakter mieć będzie. Ustawodawca objął ochroną te relacja gospodarcze, w których strona kupująca, pomimo faktu prowadzenia działalności, nie posiada profesjonalnych, specjalistycznych informacji dotyczących kupowanego produktu, w związku z czym w praktyce jej sytuacja jest analogiczna z sytuacją konsumenta.

Ustalenie czy dana czynność ma charakter zawodowy będziemy dokonywać  m.in. w oparciu o kody PKD wpisane w Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Chodzi tu o faktycznie wykonywaną przez daną osobę działalność. 

Kogo zmiana dotyczy?

Z rozszerzonej ochrony nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółek osobowych i kapitałowych. 

Uwaga!

Przepisy będą miały zastosowanie wyłącznie do umów zawartych po dniu 1 stycznia 2021 r. 

Przepisy będą się stosowały do umów zawieranych na odległość (przez internet, telefon, e-mail) oraz poza lokalem przedsiębiorstwa.

Jakie uprawnienia będą przysługiwać przedsiębiorcom?

Jeśli spełnione zostaną powyższe warunki to na mocy nowelizacji przedsiębiorca będzie mógł  skorzystać z następujących uprawnień:

  • nie będą  go wiązać postanowienia umowy nieuzgodnione z nim indywidualnie, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami lub rażąco naruszając jego interesy (za wyjątkiem postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny), a więc może powołać się na abuzywność klauzul umownych,
  • będzie mógł skorzystać z prawa 14-dniowego odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,
  • będzie mu przysługiwało rozszerzone prawo rękojmi za wady rzeczy sprzedanej                                          
  • będzie mu przysługiwało roszczenie regresowe do poprzedniego sprzedawcy w związku z wykonaniem reklamacji 

I co teraz?

W związku z wprowadzonymi regulacjami wszyscy przedsiębiorcy, a w szczególności Ci prowadzący działalność z zakresu e-commerce powinni dokonać audytu stosowanych przez siebie wzorców umów oraz regulaminów pod kątem ich zgodności z nowymi regulacjami. W szczególności, gdy w regulaminach znajdują się postanowienia ograniczające uprawnienia przedsiębiorców – powinny zostać zweryfikowane pod kątem nowelizacji.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w audycie – zapraszamy do kontaktu z nami.

Przy każdej zaś transakcji z przedsiębiorca prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą  powinno się ustalić czy zachodzą przesłanki do rozszerzenia na niego ochrony konsumenckiej. W praktyce – w większości przypadków konieczność takiej weryfikacji nastąpi w momencie realizacji przez przedsiębiorcę swoich uprawnień.

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą powinni zweryfikować czy przedmiot ich działalności (PKD) wpisany w CEIDG odpowiada ich rzeczywistości gospodarczej. Wpisanie wielu kodów może związać się z ograniczeniem możliwość skorzystania z rozszerzonej ochrony konsumenckiej.