Regulamin konkursu „The Brief X SO IN LAW”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu „The Brief X SO IN LAW” (zwanym dalej: „Konkurs”) jest SO IN LAW spółka z o.o. z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów (zwanym dalej „Organizatorem”).
 2. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, przedstawiciele, współpracownicy i członkowie organów Organizatora. Uczestnikami konkursu nie mogą być także członkowie rodzin w/w osób.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).
 4. Konkurs prowadzony jest poprzez fanpage „The Brief – co znosi psychika grafika”, grupę „Grupa The Brief – co znosi psychika grafika”, oraz grupę „Prawo dla projektantów grafików” na portalu Facebook.com.
 5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook.com ani z nim związany.
 6. Organizator ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu zorganizowania i przeprowadzenia niniejszego konkursu. W szczególności Organizator zwalnia właściciela portalu Facebook.com z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń wynikłych z organizacji Konkursu.
 7. Konkurs trwa od 23.03.2021 od godziny 11:00 do 25.03.2021 do godziny 24:00 (dalej: „Czas Trwania”).
 8. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji, przebiegu i wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator powołuje 3-osobową Komisję Konkursową.

  §2
  WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście i we własnym imieniu, niedopuszczalne i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich oraz za pomocą automatu.
 3. Przesłanie zgłoszenia przez uczestnika Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
 4. Każdy uczestnik może wysłać dowolną ilość zgłoszeń.
 5. Każdy uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w Konkursie.
 6. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się za pomocą zamieszczenia pod postem konkursowym komentarza zawierającego odpowiedź na pytanie „Jaka jest najzabawniejsza, najdziwniejsza, najciekawsza sytuacja związana z prawem autorskim, o której słyszałeś lub która dotyczyła Ciebie/Twoich znajomych?” (zwane dalej: „Zgłoszeniem”).
 7. Zgłoszenia naruszające warunki Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
 8. Zgłoszenia są weryfikowane przez Organizatora Konkursu. Organizator Konkursu weryfikuje w szczególności czy Zgłoszenie:
  • zawiera elementy sprzeczne z prawem,
  • narusza dobre obyczaje,
  • narusza prawa osób trzecich,
  • jest sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  • przedstawia sceny obsceniczne i/lub pornograficzne,
  • zawiera elementy godzące w dobre imię lub renomę Organizatora Konkursu,
  • zawiera wulgaryzmy lub jakiekolwiek treści nieprzeznaczone lub szkodliwe dla osób niepełnoletnich.
 9. Zgłoszenia będą oceniane przez Komisję Konkursową, która dokona swobodnej oceny nadesłanych Zgłoszeń. Komisja Konkursowa uwzględni w szczególności ich oryginalność oraz kreatywność i wyłoni osobę, która otrzyma Nagrodę.
 10. Organizator informuje Uczestnika o wygranej poprzez wiadomość pod postem konkursowym w terminie 3 dni od daty zakończenia Konkursu.
 11. W terminie 3 dni od otrzymania w/w wiadomości, Uczestnik zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi następujących danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, które to są niezbędne do zgłoszenia do Urzędu Skarbowego.
 12. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w określonym terminie lub podania nieprawidłowych danych, Uczestnik traci prawo do nagrody.
 13. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z nagrody lub utraty przez Uczestnika prawa do Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody innemu Uczestnikowi.
 14. Organizator ponosi koszty wysłania nagrody do Zwycięscy.

  §3

NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM KONKURSU

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do monitorowania aktywności Uczestników w Konkursie na każdym jego etapie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem konkursu, w szczególności Uczestników, którzy:
  • nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
  • wykorzystują różne aliasy tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników;
  • którzy nadeślą Zgłoszenia zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich, jak również przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;
  • co do których uzyska wiarygodną informację, że przy wykorzystaniu środków technicznych wpływają na wynik Konkursu, w szczególności ingerują w kod aplikacji, skrypty, pracę procesora, korzystają z tzw. narzędzi snajperskich, itp.
 3. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem w celu wyjaśnienia wątpliwości przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową, rozmowy telefoniczne); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.
 4. Każdy przypadek nieuczciwego udziału w Konkursie przez Uczestnika skutkować będzie wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień Regulaminu. Z tytułu wykluczenia z udziału w Konkursie, o którym mowa w ust. 2, Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w niniejszym paragrafie.

  §4
  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, NAGRODY
 1. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:
  1. I miejsce – Poradnik prawo dla projektantów wydawnictwa Od.Nowa o wartości 49,90 zł brutto oraz usługa prawna świadczona przez Organizatora o wartości 200 zł netto,
  2. I miejsce – usługa prawna świadczona przez Organizatora o wartości 200 zł netto,
  3. I miejsce – Poradnik prawo dla projektantów wydawnictwa Od.Nowa o wartości 49,90 zł brutto.
 2. Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości danej Nagrody (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości nagród opisanych w ust. 1) Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.
 3. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.
 4. Organizator ogłosi listę zwycięzców poprzez publikację wpisu na portalu Facebook na fanpage’u Organizatora oraz na fanpage The Brief – co znosi psychika grafika.
 5. Uczestnik nie jest uprawniony do wymiany nagród na równowartość w gotówce.
 6. Prawo do odbioru nagrody jest niezbywalne – Uczestnik nie może przekazać Nagrody osobie trzeciej odpłatnie ani pod tytułem darmym.
 7. Organizator nie pokrywa kosztów transportu na miejsce realizacji Nagrody.
 8. Nagroda może być zrealizowana do dnia 31.12.2021 włącznie.

  § 5

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I WIZERUNEK

 1. Poprzez nadesłanie Zgłoszenia Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie majątkowe i osobiste do utworów znajdujących się w Zgłoszeniu.
 2. Uczestnik, z chwilą wysłania Zgłoszenia przenosi na Organizatora udziela licencji niewyłącznej do korzystania ze zgłoszenia do celów promocji Organizatora w mediach społecznościowych.
 3. Uczestnik upoważnia Organizatora do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia lub braku oznaczenia Zgłoszenia.
 4. Uczestnik nie otrzymuje wynagrodzenia za przeniesienie na Organizatora praw własności intelektualnej do materiałów przesłanych w Zgłoszeniu w zakresie przewidzianym w niniejszym regulaminie.

  §6

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane na adres e-mail kontakt@soinlaw.com.
 2. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w drodze wiadomości e-mail, w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest w na stronie www soinlaw.com oraz poprzez fanpage SO IN LAW.
 2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.
 3. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie są ponoszone przez Uczestników.
 4. Organizator jest uprawniony do odwołania Konkursu, jeżeli zostanie przesłanych mniej niż 10 Zgłoszeń.
 5. Organizator jest uprawniony do przedłużenia Konkursu o maksymalnie 3 dni, jeżeli do końca czasu trwania Konkursu nadesłanych zostanie mniej niż 10 Zgłoszeń.